Karapka OYC Yedəye Kəla Am Buhari-A Wazana Sodəyen Baritəna

buhari in togo
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Karaoke Citə-Bəlinmi Ye Ohaneze Dina Samman Dəana Dəye Ngawarru Ndigbo Ye Lardə Japan Yen Dasawuna Sodəro Baritəna Kəla Bətərəm Kura Lardəye Muhammadu Buhari Dəro Sadin Sana Dəyen.
Bayan Laa Kazadala Karapka Dəye Mazi Okechukwu Isiguzoro Dəye Sutuluwuna Ladən, Bətərəm Buhari Dəro Sadinsa Dawartana Adə, Rowa Kuru Ləmanna Jami Igbo Ye Kərea Yala Lardəye 19 Yedəro Waljim.
Adaima Bətərəm Lardə Japan Yedən Sasangoro Wollonoa Mashiwallo Sandro Waljin Dalilnzə Dəye Shima Lardə Japan Yedən Saniya Sarerin Kaziyi Kərea Yala Lardə Yedəma Dawun Baman Səna.
Kuru Kura Lardə Yedəro Japan Ladən Bətərəm Təmtə Də Awo Ngəlama Gənyi Illa Daraja Jami Igbo Yedəa Shim Lardəa Dina Yedən Fitə Sə Bayanzəba.

Related stories

Leave a Reply