Karapka Naowa Yed3ye Fasal Yerwan K3rt3ro Sak3na

Kamuwa Askǝrra Lardǝ Najeriya Ye Naowa Dǝye Fasal Dowo Nǝm-Kam Kate Askǝrra-A Am Kare Bǝlla Ye Kaulunzǝa Sayatsana Suro Bǝrni Yerwa Kǝre Borno Yala-Gǝdi Lardǝ Najeriya Yedǝn.
Loktu Kaulu Sayattǝ Yedǝn Manajin Ladǝn, Kazadala Karapka Dǝye Mrs. Aisha Bulama Biu Dǝye, Kawu Shiye Nǝm-Kazadala Sǝwandǝ Cida Badiza Ladǝn Mǝradǝ Dowo Askǝrra Sambisoro Lardǝ Ladǝn Nzǝrtaliwu Boko Harambe Dǝa Kǝriwuzan Adǝa Banatǝye Mbeji Sǝna.
Mrs. Bulama Dǝye Bayanjin Dǝn, Fasal Adǝye Am Dowo Majarawaye Boko Harambe Dǝye Zamzǝna Zamzǝna Sodǝyea Taidazǝ Banajin Sǝna.
Fasal Adǝye Suronzǝn Baram Fǝri-Fǝrinoye Bǝladiyaa Auno-A, Nguro Shagari Low-Cost B Yea, Shuwari-A Kuru Wadiya-A Dǝn Lajin.
Adaima Suro Fasal Karapka Dǝyen, Kǝshanaa Taadir 400 Yeyi Sanya Musko Yedǝn Allamzǝ Sandiye Awo Diwoye Sawandin.
Fatoma Banama Gǝmna Kǝre Bornoye Hauwa Usman Mamman Durkwa Kaulu Fasal Dǝyea Sayatsǝna Dǝye Taidazǝ Askǝranzǝa Karapka Naowa Yedǝro Fǝlezǝna Kǝla Futu Sandiye Katab Adǝa Goza Jami Dowo Yerwa-A Dǝrimǝn Kǝllenzǝa Ye Mashiwal Surodǝn Dasawudǝye Surodǝn Luworo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *