Karapaka Dangoteye Dǝye Bana Kare Atambe Kǝre Borno Yero Suwudǝna

Banama Gǝmna Kǝre Borno Yala-Gǝdi Lardǝ Najeriyaye Usman Durkwa Dǝye, Yim Talawuaro Kazadala Karapka Dangote Foundation Ye Aliko Dangote Dǝa Manaja Kura Karapka Dangote Foundation Ye Mrs. Zoira Youssoufou Dǝa Soro Askǝranzǝa Fǝlezǝna Kǝla Futu Karapja Dǝye Bana Karea Atambe Taadir Naira Miliyon 200 Yedǝa Jami Kǝre Bornoye Taanas Maro Am Dowo Majarawaye Zamzǝ Naptǝramza Kolzana Sodǝa Kǝntawu Armalan Yedǝn Banatǝ Nankaro Saudǝna Dǝro.

Banama Gǝmmaye Dǝye Askǝranzǝ Dǝa Lokyu Kaulu Kare Adǝa Samtǝ Yedǝa Huwumaa Sǝnana Konduga Yea Bama Yeadǝn Sayatsan Ladǝn Bayangono.

Durkwa Kwa Gǝmana Kǝre Dǝye Kashim Shettima Dǝa Wakilzǝna Dǝye, Gǝmnati-A Jami Kǝre Borno Yea Samma Soye Bana Ramadan Kareem Ye Saa 2019 Ye Karapka Dangoteye Dǝye Suwudǝna Adǝro Zaumaro Ardizana.

Bana Karea Atambe Adǝ, Karapka Dangote Foundation Yedǝye Kǝre Borno Yedǝro Saawoson Suwudinye Kuru Taidazǝ Mashiwal Kǝnbu Yedǝa Kǝre Dǝn Fuluzǝna.

Banama Gǝmna Yedǝye Allo Suttuwu Jami Dowo Bana Adǝa Sawandǝna Sammasoa Bowozǝna Kǝla Sandiye Kare Sawandǝna Adǝa Futu Ngǝlan Sonoturo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *