Dandal Kura Radio International Kanuri: Kowu’o Fal Kanuri Milion Mew’wu Kla
Kanuri Miliyan Goma, Murya Daya
Dandal Radio 98.9FM Voice for Peace
Dandal Kura FM 98.9 Kowo’u nabtu N3l3fay3
Dandal Kura FM 98.9 Muryan Zaman Lafiya

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Jami Huwumaa Sǝnana Bamaa Gwozaa Yedǝye Karu Kǝjinzaa Bayanzana

borno-state-small
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Jami Huwumaa Sǝnana Bamaa Gwozaa Yedǝye Karu Kǝjinzaa Bayanzana Kǝla Futu Bǝlanza Sodǝn Kǝlewa Sǝlairo Ngǝmǝri Kura Dǝa Ngawo Saa 5 Yedǝn Hadarzana Dǝyen.
Gwozaa Bamaa Dǝ Suro Bǝlaa Dowo Mashiwal Nzǝrtaliwu Boko Harambe Dǝye Saa 2014 Ladǝn Tarzǝna.
Jami Duwu Kǝmbǝlǝm Maiya Bama Ye Umkar Kyari Elkanemi Dǝa Kuru Mai Gwozaye Shehu Timta Dǝa Bǝlanza Sodǝro Wallata.
Ngawo Naptǝ Nǝlewa Yedǝ Nashanza Sodǝro Waltǝna Yedǝn, Tima Dǝa El-Kanemi Dǝa So Mairinza Dǝro Kǝntawu July Yedǝaro Walta Roko Jaminza Yedǝn Ngǝmǝri Dǝa Hadarrada.
Jami Bǝlanza Yeso Dowo Hawar Matuwu Soa Zandezana Dǝye Taidaza Karu Kǝjinzaa Bayanzana Kǝla Futu Sandiye Ritǝso Karu Kamta So Balan Ngǝmǝri Dǝa Sadǝna Dǝyen

Related stories

Leave a Reply