Jami Bəladiya Jakana Yedəye Gəmna Zulum dəro Longorotana

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Jami Bəladiya Jakana Yedəye Sandi Də Gəmna Zulum Dəye Sandiro Ziyara Yadonzə Loktu Nzərtaliwu Boko Harambe Sodəye Mawu Biska Yedən Sandiro Bətərəm Sadəna Dəa Ardizana Yaye, Sandidə Jire Ba Nasha Cidawu Nzərifoye Nasha Ronzaa Ləmanzaa Nzətkawo Yedəro Taidazə Hangalza Cizəna Sa Bayanzana.
Bulama Kunduli, Kwa Hawar Matuwu Soa Bərni Yerwa Yedən Zandezəna Dəye Guljin Dən, Sandidə Taidaza Gəmna Dəro Kaziyi Surodən Dasawuna Sodəa Bayanzana Loktu Sandiro Ziyara Sadəna Ladən Hatta Hawar Ferowa Maaranta Yelaa Nzərtaliwu Sodəue Dunon Goza Lezana Dəmaye Shiro Gulzana Sə Bayanzəna.
Kam Laa Gade Mohammed Wakil Bəladiya Jakana Yedən Yallanzən Kunten Zawuru Bərni Yerwa Yedəro Isana Ngawo Bətərəm Də Kozəna Yedən Bayanjin Dəye Sandidə Nəlewa Təwandəna Sa Kasharu Loktu Hijirawu Sodəro Gəmnaye Walta Səna Dən Sa Kasharu Yaye Ngawo Waltana Yedən Nəlewa Də Təmmaro Təwandənyi Sə Bayanzəna.

Related stories

Leave a Reply