Huwuma NAHCON Yedəye Lamar Nəlewa Hajjiwu Yedəa Kambazəna

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Huwuma Hajiwu Lardə Najeriyaye NAHCON Dəye Fasal Nəlewa Hajiwu Yedəa Karapka-Karapka Ro Kəmənde Ladən Yaksəna.
Fasal Bəlin Adə, Naa Adinye Mina Yea, Arawa Yea Kuru Mzdalifa Yea Dən Tədin.
Komishina Lamarra Nəlewaye Dr. Ibrahim Kana Də Shima Bərni Makka Yedən Bayan Adəa Sutuluwu.
Shiye Allo Suttuwu Huwumaa Hajjiye Dəa Bowozəna Kəla Sandiye Tawadə Nasha Kənasar Lamar Adəyen Goza, Kuru Adə Madə Suro Fasal Nəlewa Hajjiwu Lardə Najeriya Ye Huwuma Dəye Sə Bayanzəna.
Taktinno Wollonoa Kəmənde Ladən Bada Cidawu Nəlewa Ye Adə Karenza Cidayen Bana Duwasasheye Kənjo Nankaro Kunten Kusotoram Hajjiwu Lardə Najeriya Ye Madinan Dasawuna Sodəro Njistəwu Nankaro.

Related stories

Leave a Reply