Huwuma Dareri Dalami Mubi Kəre Adamawa Yedəye Karea Kəra Yeso Gade Gapsənanzə Soa Pərsənaa Sujin Mubi Yedən Dasawuna Sodəro Sadəna

Nigerian-police-thumb
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Huwuma Dareri Dalami Mubi Kəre Adamawa Yedəye Karea Kəra Yeso Gade Gapsənanzə Soa Pərsənaa Sujin Mubi Yedən Dasawuna Sodəro Sadəna.
Sa Kare Adəa Pərsənaa Dəro Sadin Ladən, Kura Huwuma Darea Ye Dalami Mubi Ye Alh. Baba Hayatu Dəaye Bananza Adəma Də Sandi Suro Sujin Yedəa Kuru Duli Fato Ngənyiyayea Ro Dawarrada Sa Bayanza.

Kura Huwuma Dareri Ye Kwa Sha Banamanzə Abdulrahman Mutawalli Dəye Wakilzəna Dəye Wadəa Gozəna Huwuma Darea Yedəye Sambisoro Pərsənaa So Jami Lardə Ye Gapsənaa Soro Bananza Soa Sadin Sə Bayanzəna.
Adaima Suro Bayanzə Yedən, Huwuma Dareri Yedə Katabba Sandəna Samma So Kərtəro Sakəna Samno Soak Ate Sandiya Cidawu Nzərifo Ye Gapsəna So Kuru Am Kuraa Maarantaa Kura-Kura Yesodəa Sadin Aiwua Sodəa Kəriwutə Nankaro Sə Bayanzna.
Shiye Nashanzən Kare Dəa Səmoyin Ladən Banama Kontərola Sujin Ye Mr. Sylvanus Yakubu Dəye Huwuma Dareri Yedəro Askəranza Bayanzəna Kəla Bana Sandiro Sadəna Adəyen Kuru Bana Adə Shima Kən Awwal Miwo Kawu Sujin Dəa Saa 1938 Ladən Gartənan Tai Kuro Kude Ladən Sə Bayanzəna.

Related stories

Leave a Reply