Gəmnati Kəre Adamawa Yedəye Lamar Maləmma Maaranta Polytechnic Yedəa Dutu Yedəa Waltə Wuzəna

ADAMAWA
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Gəmnati Kəre Adamawa Yedəye Lamar Maləmma Maaranta Polytechnic Ye Kəre Dəye Bərni Yola Yedəa Dutu Dəye Kəladən Waltə Bayan Sədəna.

Mawu Biska Yedən, Kura Maaranta Dəye Tam-Daneye Mrs. Rebecca Sale Kinjir Dəye Maləmma Dowo Saa 2017-2019 Dəro Sadəna Ladən Cidaro Gotəna Sodəro Watiya Cidan Sandiya Dutuye Caino.

Son Yaye, Kəla Cidawu Kəre Adamawa Ye Dr. Edgar Amos Sunday Dəye Hawarru Soro Bayanzəyin Ladən, Sandi Cidan Duzana Sodə Maləmma Dowo Kəntawu Oktoba Saa 2018 Də Kozəna Dowo Cidaro Gotəna Sodə Sə Bayanzəna

Adaima Shiye Suro Bayanzə Yedən, Gəmnati Dəye Komiti Yaskə Kərtəro Səkəna Dəye Bayannanza Kəlzana Ladən Faidatin Səna.

Kəla Cidawu Yedəye Gultənzən, Sandi Maləmma Cidaro Kawu Loktu Adəro Gotəna Sodə Maaranta Dəye Sandiya Rojin Kuru Suronzan Kam Dowo Kəranzə Nazənyi Dəye Hakku Maaranta Dəye Sandiya Maarantaa Fuwu Badiyarambe So Cidaram Gade Sodəro Kalakcin Səna.

Dare Dajirammo Shiye Guljin Dən, Katab Dowo Gəmnati Ye Gozəna Adə Cidaram Gəmnti Yesodəa Futu Sandəna Nəm-Adalla, Jirea Dən Notoye Sə Bayanzəna.

ADAMAWA

Related stories

Leave a Reply