Gəmna Matawalle Kəre Zamfara Yedəye Bayan Sədəna Kəla Kənasar Nasha Nzərifo Yedən Səwandəna Dəyen.

zamfara gov
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Gəmna Bello Matawalle Kəre Zamfara Yedəye Kəre Də Kərma Dəroa Suro Nəlewa Yen Kara Ngawo Katab Nəlewa Yedəa Gəmnatiye Gozə Kuru Kasadə Askərra Lardə Najeriya Yedəa Kəltana Dəyen Sə Bayanzəna.
Matawalle Dəye Bayan Adəa Loktu Kazadala Askərra Lardəye Lt.-Gen. Tukur Buratai Dəye Shiro Gəmnarinzə Gusau Yedəro Ningia Rəpsəna Dəyen Bayangono.
Shiye Guljin Dən, Kəre Də Suro Kawu 59 Kozəna Yedən Lamar Kam Ndaltə Yeso, Bətərəm Nzərifo Ye Gade Gapsənaa Ndasoma Fanzanyi Səna.
Gəmna Dəye Suro Bayanzə Yedən, Jami Kəre Zamfara Yedə, Kərma Dəroa Suro Lewa Yen Kasharu, Hatta Sandiye Lamarranza Kun-Balin Yedəa Ritə Nzərifo Baye Baaro Sadin Səna.
Shiye Gultənzən, Sandi Nzərtaliwu Sodənmaye Kərma Dəroa Sandima Askərra So Cidawu Nzərifoye Gade Sodəa Lamar Nzərifo Yedən Banazan.
Shiye Nashanzən Bayan Cin Ladən, Kazadala Askərra Ye Buratai Dəye Gəmna Dəro Tawadəa Cina Katab Nzərifoye Gozana Adəro Bananza Laatarra Sadə Nzərifo Badəa Suro Kəre Dəyen Tamotərammo Saudin.
Shiye Gəmna Dəa Taidazə Zazaksəna Kəla Kasadənzə Kəre Dəro Nəlewa Kudo Yedən.

Related stories

Leave a Reply