Gǝmnati Mkǝre Borno Yedǝye Cidaram Nzundua Mundua Ye Kokcin

BORNO STATE GOVERNOR

BORNO STATE GOVERNOR

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Gǝmnati Kǝre Borno Yedǝye Cidaram Nzundua Mundua Yedǝa Kokcin Mashiwal Razawu Yedǝa Kǝre Dǝn Kambaitǝ Nankaro Sǝ Bayanzǝna.
Gǝmna Babagana Zulum Dǝ Shima Bayan Adǝa Sǝdǝ Loktu Cidawu Jamiya Kǝre Borno Yedǝye Shiro Ningia Yim Ngǝmǝria Dǝro Sadǝna Ladǝn.
Zulum Dǝye Guljin Dǝn, Cidaram Adǝye Cida Badijiya Banaa Am Dowo Kulashi Sodǝa Sadin Dǝro Cin Nasha Mashiwal Kungǝna Yedowo Sandiya Kaziyijin Dǝa Kambaitǝ Yedǝn.
Adaima Komishina Dǝye Karǝngǝ Adǝmaro Kazadala Bǝlin Cidaram Dǝro Galazǝyin Sǝna.
Buron Banama Kazadala Tamdaneye Jamiya Yerwa Ye Prof. Mohammed Alkali Dǝye Gǝmna Zulum Dǝa Taidazǝ Zazaksǝna Kǝla Bananzǝ Dowo Jamiya Dǝro Cin Dǝyen.

Related stories

Leave a Reply