Gǝmnati Kura Lardǝye Dǝye Mǝradǝa Karapka Maarantaa Jamiya Lardǝye Sodǝa Galjin

nigeria
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Alamaram Mbe Fǝlezǝna Gǝmnati Kura Lardǝye Dǝye Kasatsǝ Mǝradǝa Karapkaa Cidawu Jamiya Ye Dowo Kǝra Gulzayin Baso Dǝye Suro Kawu 14 Yedǝn Galtǝnyiro Wollonoa Maarantaa Sodǝa Zaksan Sana Adǝa Sǝrǝmbinno.
Komiti Kǝla Kǝlye Kate Cidawu Jamiya Dǝye Nasu Yea Adaima Ssanu Yea Sodǝye Kawu 14 Gǝmnati Kura Lardǝye Dǝro Sadǝ Adǝ Gǝnyiro Wollonoa Cidaro Gǝratǝ Loktu Baa Dǝro Lezan Sa, Kuru Canna Wadanza Adǝ Yim Kawu 19 Kǝntawu August Yedǝaro Badijin.
Sandiye Gultǝnzan Suro Kumgǝna Taadir Naira Biliyon 2ǝ Dowo Maarantaa Jamiya Ye Sodǝro Aluzayin Ladǝn, Karapka Malǝmma Ye Asuu Yedǝ Sandima Sana 80 Samma Gozan Daji Karapkaa Gapsǝna Dǝro Sana 20 Kolzan.
Tamshi Jiddǝmbe Cidaram Ilmuye Mr. Sonny Ochono Dǝye Mawu Biska Yedǝn Karapkaa Indi Dǝa Sapsǝ Furtu Alam Jac Ye Cidaram Ilmu Ye Bǝrni Kura Lardǝye Abuja Ladǝn Mashiwal Allo Sulhu Laa Gotǝ Nankaro.

Related stories

Leave a Reply