Gǝmna Kǝre Borno Yala-Gǝdi Lardǝ Najeriyaye Prof. Babagana Umara Zumlum Dǝye Kǝrmainzǝ Dǝye Dawudi Sanya Kǝliwoye (CEED) Jamiya Yerwa Yedǝa Kǝlta Cidazan

Gǝmna Kǝre Borno Yala-Gǝdi Lardǝ Najeriyaye Prof. Babagana Umara Zumlum Dǝye Kǝrmainzǝ Dǝye Dawudi Sanya Kǝliwoye (CEED) Jamiya Yerwa Yedǝa Kǝlta Cidazan Nǝm-Fǝtkǝ Suro Kǝre Yedǝyea Gǝrnǝm Baro Diwo Nankaro Sǝ Bayanzǝna.
Gǝmna Dǝye Bayan Adǝa Yim Kawu 4 Kǝntawu June Saa 2019 Ye Dǝaro Caino Loktu Bada Cidawu Jamiya Yerwa Ye Banama Kazadala Jamiya Dǝye Prof. Aliyu Shugaba Dǝye Batazǝ Shiro Baraa Ngǝmǝri Yero Fato Gǝmnati Kǝre Borno Yedǝn Lezana Ladǝn.
Gǝmna Dǝye Guljin Dǝn, Gǝmnatiye Fasal Sanya Muskoyen Allamtǝ Yedǝye Kǝrawu Gojin Nǝm-Ngǝwu Citǝ Bǝlinmi Cida Baaye Dǝa Fulutu Nankaro Sandiye Sawandǝ Kǝla Shinza Yen Dazan.
Gǝmna Zulum Dǝye Guljin Dǝn, Kǝrmainzǝ Dǝye Cidaram Nzundua-Mundua Yedǝa Kǝlta Bǝlin Sarro Mashiwalla Sodǝro Katab Laa Gozayin. Kuru Kǝrmainzǝ Dǝ Dajin Baro Furtumben Mashiwal Nzǝrtaliwu Boko Harambe So, Nǝm-Fǝtkǝ So, Ilmu Baso, Lamar Razaru Yeso, Kurunna Waata So, Cida Ba Citǝ-Bǝlinmi Yeso Gade Gapsǝsanzǝ Soa Dǝro Sulhu Mazǝyin Kuru Adǝ Nankro Jamiya Yerwa Yedǝye Lamar Dǝro Gasawuna Ma Ngǝlawo.
Shiye Jawawu Cinzǝye Cin Ladǝn, Banama Kazadala Jamiya Yerwaye, Prof. Aliwu Shugaba Dǝye, Sandi Dǝye Fato Gǝmnati Yedǝro Letǝnza Dǝ, Gǝmna Dǝa Baraazan Ngawo Shiro Kasha Cidaye Sadǝna Dǝa Kuru Baraa Ngǝmǝri Yea Susu Cidawu Jamiya Yerwaye Samma Soro Sǝna.
Adaima Gǝmna Dǝye Kǝrmianzǝ Dǝ Diwal Sak Yin Badiwono Kuru Tǝmazǝna Gǝmna Dǝye Kǝre Dǝa Fuwuro Hapsǝyinno Sǝ Bayanzǝna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *