Fato Majilas Wakilla Lardəye Dəye Baitəmbal Kura Lardə Najeriya CBN Dəa Bowozəna Fasal Nzə Bəlin Dəa Hapsəwu Ro

Fato Majilas Wakilla Lardə Yedəye Baitəmbal Lardə Najeriya Yedəa Bowozəna Kəla Fasalnzə Bəlin Dəa Kolzə, Adəye Affima Gadero Gənyi Illa Fasal Adəye Jami Lardə Najeriya Yedəro Kaziyi Gade Suwudin Dəro.
Fato Majilas Wakilla Yedəye Buron Komiti Kərtəro Sakəna Fasal Adəma Mawu Diyauro Kulassa Sandiro Bayanna Soa Sadəna.
Komiti Dəa Kərtəro Yikonza Dəye Ngawo Benjamin Kalu Dəye Kəla Fasal Dəyen Sandiro Shitta Cina Ladən.
Bayan Laa Baitəmbal CBN Yedəye Yim Kawu 17 Kəntawu Septemba Yedəaro Sutuluwuna Ladən, Darekta Baitəmbal Dəye Sam Okojere Dəye Amaria Cina Kəla Baitəmballa Gapsəna Sodəye Fasal Adəma Dəa Yim Kawu 18 Kəntawu Dəyearo Badiza.
Shiye Dəye Gultənzən, Fato Majilas Wakilla Yedə Taidazə Fasal Adəye Kəladeən Karuwunzə Kuttu Adəye Dalilnzədə Shima Fasal Dəye Kasuwu Sənana Sodəro Zaumaro Kuttu Sə Bayanzəna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *