Dareri Kəre Borno Yedəye Ndu Yaye Kəla Diwalye Sodən Ngodojin Dəa Sata Haazan

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Huwuma Dareri Kəre Borno Yedəye, Gəmnati Kəre Borno Yedəye Darea Taanasye Kərtəro Sakəna Ndu Yaye Kəla Diwalye Sodən Ngodojin Taanas Maro Kəla Zawal Diyaurambe So, Konnu Matoro Musko Cin Dəso Kuru Kənza Diyauram Besodən Sataiya Sha Haaza.
Huwuma Darea Yedəye Guljin Dən, Gəmnati Kəre Borno Yedəye Citə-Bəlinmi Sodəa Adaima Am Dowo Musko Deya Sodəro Bana Kusu Naira 30,000 Ye Cina Kasuwu Sənana Sadə Nankaro Sə Bayanzəna.
Adə Nankaro Komishina Darea Kəre Borno Ye Mohammed Ndatsu Aliyu Dəye Am Dowo Awo Jili Adə Sodəa Sadin Sodəro Baritəna Kəla Karəngə Adən Sandiya Sataiya Howomzan Səna.
Kuru Shiye Guljin Dən Yim Litərinna Kawu 6 Kəntawu August Ye Saa 2019 Səta Kəla Fuwunna Dəro Ndu Sataiya Sha Howomzan. Adaima Komshina Dəye Waltə Baritəna Kəla Huwuma Dəye Na’adə Fuwun Muskonza Halamza Napsa Am Jili Adəye Nzərifo Kəreye Dəro Takkal Sakinba Səna.

Related stories

Leave a Reply