Darea Lardə Najeriya Yedəye Liyita Faudu Yelaa Kəre Adamawa Yedən Sata Liyitarinzə Dəa Zaksana

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Huwuma Dareli Lardə Najeriya Ye Dalaminzə Kəre Adamawa Yedəye Tawadəa Cina Kəla Liyita Laa Faudu Ye Bəla Modire-Yolde-Pate Ye Huwumana Yola Fəteye Dən Foduzana Sa Bayanzana.

Cima Askərra Kəre Dəye DSP Sulaiman Nguroje Də Shima Tawadə Hawar Adəye Hawarru Sorro Co Dəye Guljin Dən, Gambo Adamu Dəa Muskoro Satana Ye Kuru Kərma Ro Fato Dayen Sə Bayanzəna.

Shiye Guljin Dən, Adamu Də, Buron Kurun So Səladin Dowo Hatta Isə Kamso Rojinno Wollono Fato Laa Njin Yaskəa Səta Liyitari Ro Kalaksəna Dən Sə Bayangono.

Adaima Kərmaro Liyitarinzə Dəye Ba Zaktəna, Adaima Dalami Darea Yedəa Karapka Liyitaa Yedəa Kəltana Kəlanzən Kulashi Sadin Sə Nguroje Dəye Bayanzəna.

Nguroje Dəye Jami Mewu Soa Bowozəna Kəla Sandiye Awo Laa Mbərsazanyi Soriya Loktu Banna Baaro  Huwumaa Nzərifo Yesoro Shitta Sadəro.

nig flag2 small 1 1

Related stories

Leave a Reply