Cidawu Kəre Borno Yala-Gədi Lardə Najeriyaye Furtu Karapka Cidawu Lardəye NLC Yedəye Gəmnatia Bowozana

nlc2
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Cidawu Kəre Borno Yala-Gədi Lardə Najeriyaye Furtu Karapka Cidawu Lardəye NLC Yedəye Gəmnati Kərmai Koljinma Gəmna Kashim Shettima Yedəa Bowozana Kəla Kusu Cidawu Cida Saa 2013 Yintai Kuru Kude Ladən Cida Kolzanaye Taadir Naira Biliyon 20 Yedəa Sərəmbəro.
Cidawu Dəye Gəmnati Dəro Walta Longorotana Kəla Kəntawu Daji Ganama Taadir Naira 18,000 Yedəa Huwumaa Sənana Diyau Ladən Kərtərəro Sakə Kuru Gəmnati Dəro Kusu Dowo Cidawu Huwumaa Sənana 23 Ye Sana 20-A Sana 60-A Dina Ladən Sadin Dəye Sambuluu Sadəro.
Kazadala Cidawu Kəer Bornoye Bəlin Bulama Abiso Dəye Na Samno Kəlele Yim Cidawuye Saa 2019 Yedən Bərni Yerwa Yedən Bayanjin Ladən, Mashiwal Dowo Cidawu So Taanas Maro Sandi Cida Kolzana Sodəa Kaziyijin Də Shima Gəmnatiye Sandiro Hakkunza Dəa Kəla Loktu Yedən Kənjo Ba.
Abiso Dəye Suro Bayanzə Yedən, Məradəanza Na Gəmnati Yedə Laadə Sandima Hakku Cidawu Cida Kolzana Yeso, Sərai Dowo Saa Yaskə Kozəna Ladən Sawandənyi So Gade-Gapsənanzə Soa Sə Bayanzəna.
Gəmna Kwa Sha Kura Cidawu Kəre Bornoye Muhammed Hassan Dəye Wakilzəna Dəye Gəmnati Kaziyi Dowo Cidawu Dəa Zəkcin Sammason Notənzəa Səna, Kuru Mashiwalla Dowo Kəre Dəa Fuwuro Səkkəna Sodə Sandima Gəmnati Dəro Cidawunzəye Hakkunza Sodəa Kəla Loktu Yedən Kənjoro Dapcin Son Yaye Gəmnati Dəye Ngaltema Mashiwalla Adəye Sha Kəntawu Daji Kəla Loktu Yedən Kənjoro Dapsənyi Səna.
Adaima Hassan Dəye Suro Bayanzə Yedən, Katabba Dowo Kaziyia Cidawu Yedəa Tamotərammo Kudoye Gozana Səna.
Gəmna Kərmai Mowoma Prof. Babagana Dəye Məradə Cidawuye Adə Samma Fanzənaye Kuru Sandiro Katab Laa Gotəyin Səna.

Related stories

Leave a Reply