Cidawu Jamiya BUK Yedəye Cidaro Gəratə Kawu Uwuye Dəro Gasawuna

strike
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Karapka Cidawu Kura-Kura Jamiya Ye Dalamunzə Jamiya Kəre Kano Yedəye Ngayewunza Cidaye Kəra Gulzayinba Sodəro Kəltana Cidaro Gəratə Kawu Uwuye Dəro Kəla Gəmnati Kura Lardə Yedəye Məradənza Galtəro Wazəna Yedən.
Kazadala Karapka Dəye Dalamu BUK Ye Comrade Haruna Aliyu Dəye Bayanjin Dən, Cidaro Gəratə Adə Ngawo Sandi Karapkaa NASU Yea SSANU Yea Dəro Kazadala Karapkanza Kəla-Kəlye Dəye Amaraia Cina Kəla Gəmnati Dəye Məradənza Dəa Suro Kawu 14 Yedən Galzənyiro Wollonoa Yim Ladəaro Gəraza Sana Dən Sə Bayanzəna.
Adaima Kuru Cidaro Gəratə Adə Sandi Karapkaa Samma So Gərazayin Hatta Nasha Nəlewa Yedən Kunten Soro Sə Bayanzəna.
Kusku Kərma Yedəroa Cidawu Jamiya Ye Kəra Gulzayin Baso Allah Baraa Səkkə Cidaramza Soa Zaksana Wada Adəa Kənga Nankaro.

Related stories

Leave a Reply