Cidaram Huwumana Gubio Yedəa Nzasa Badizana

borno-state-small
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Kazadala Tamdaneye Huwumana Gubio Ye Zannah Modu Gubio Dəye Shidə Dawartəna Jaminzəro Awoa Məradənza Yedəa Sandiro Kənjoro.
Zannah Modu Gubio Dəye Bayan Adəa Loktu Shiye Cida Garre Cidaram Huwumana Dəye Dowo Kasambe Wurzəna Sha Karapka EPI Yedəye Waltəna Saashin Dəa Dərizəna Wujin Ladən Bayangono. Shiye Cidaram Nasha Cidaye Dəa Taidazə Zazaksəna Kəla Futu Sandiye Ciza Tarai Daza Loktu Banna Baaro Na Wurtəna Dəa Walta Nzasa Badizana Dəye Kəladən, Kuru Shiye Guljin Dən, Lamar Nəlewa Yedə Shima Suro Kərmainzə Yedən Kəlawo Sə Bayanzəna.
Hawar Laa Adəa Samungon, Zannah Modu Gubio Dəye Bəladiya Mushallari Bəla Ngetra Huwumana Gubio Yedəro Lezə Maaranta Badiyarambe Kashim Shettima Yedowo Kasam Ye Wurzəna Dəa Dərizə Suruna.
Shiye Allo Suttuwu Cidaram Cidaye Dəa Bowozəna Kəla Sandiye Suro Kawu Yaskə Yedən Maaranta Dəa Garza Yedən.

Related stories

Leave a Reply