Barewu Kantal Ye Dəye Saa 2020 Ladən Bare Taadir Ton 300,000 Yeyi Təmazana

Karapka Barewu Kantalle Lardə Najeriya Ye NACOTAN Dəye Membaanzə Də Barenzaa Kantalle Ton 200,000 Ladən Ciza Ton 300,000 Dəro Na’adəa Saa 2020 Ladən Lezanno Təmazana Sandiye Barewu 300,00 Yeyi Membaa Ro Sasarana Dəa Sa Bayanzana.            

Kazadala Karapka Dəye Mr. Anibe Achimugu Də Shima Bayan Adəa Hawarru Soro Hawarazəwu Ngawo Walta Sha Kən-Indimi Ro Karapka Dəye Kazadala Dəye Galazana Ladən.

Shiye Guljin Dən, Kawu Baitəmbal Dawuye Lardə Najeriya Ye CBN Dəye Sandiro Bana Cin Dən Buron, Barewu Də Taadir Kilogram 500-600 Ro Lezəna Dəa Hekta Woson Fandonzaa Kojinba Amma Kərma Dəro Kusunyi Ngəla Sandiro ABP Dəye Kənjo Badizəna Ladən Taadir Ton Indiye Hekta Woson Sawandinno Walzəna.

Achimugu Dəye Gultənzən, Karapka Dəye Təmma Soro Tilonzə Lon Cidajinba Adə Nankaro Sandiya Baitəmbal CBN Yedəa Kəltana Cidazan.

Adaima Suro Bayanzə Yedən, Nəngəli Bali Minna Yedən Barewu 300,000 Yeyi Barezan Adəman Ton 1 Hekta Woson Təwandin Adə Nankaro Sandiye Təmanzan Ton 300,000 Yeyi Sawandin Sə Bayanzna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *