Bətərəm Laa Nzərtaliwu Soye Kəre Zamfara Yedəro Sadəna Ladən Taadir Kam 14 Ye Anoskunzaa Firtana

zamfara
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Huwuma Darea Lardə Najeriya Yedəye Taadir Kam 14 Ye Anoskunzaa Firtana Kuru Sandi Allah Baraa Səkkə Taidaza Zaufanzana Suro Bətərəm Laa Bəladiya Laa Kəre Zamfara Yedəro Nzərtaliwu Soye Sadəna Ladən Sa Bayanzana.

Jami Dowo Bəla Dəye Sodəye Gulzan Dən, Nəm-Ngəwu Am Dowo Anoskunzaa Firtana Sodə Taidazəna Təran.

Kam Laa Lamar Də Shimzə Ye Suruna Dəye Fato Dandal Kura Ye Sawandəna Ladən Suro Bətərəm Adəyen Duli Sənan Araskə Anoskunzaa Firtana Suro Bətərəm Dowo Bəladiya Karaye Yedəro Am Muskon Balimia Sodəye Sadəna Adən.

Kam Bəla Dəye Gadeye Nashanzən Hawar Dəa Tawadsəyin Dən, Awanzəa Kakanzə Konga Yea Suro Bətərəm Adəyen Lorutana, Kuru Am Dowo Bətərəm Adəye Zamzəna Ngəwunza So So Kamu So, Duli So Kuru Am Kuraa Soa.

Fatoa Allah Baraa Səkkə Warzana Kuru Dabbaa Soye Taidaza Nzərtaliwua Sodəye Ndalzana. Cima Darea Kəre Zamfara Ye Muhammad Shehu Dəye Guljin Dən, Sandiye Təmanza Ladən, Bətərəm Adə Sərəm Kəla Bətərəm Dowo Kate Nzərtaliwua So Kuru Karinaa Sodəa Yen Bəladiya Karaye Dən Wazəna Də Səna.

Huwuma Darea Lardə Najeriya Yedəye Taadir Kam 14 Ye Anoskunzaa Firtana Kuru Sandi Allah Baraa Səkkə Taidaza Zaufanzana Suro Bətərəm Laa Bəladiya Laa Kəre Zamfara Yedəro Nzərtaliwu Soye Sadəna Ladən Sa Bayanzana.

Jami Dowo Bəla Dəye Sodəye Gulzan Dən, Nəm-Ngəwu Am Dowo Anoskunzaa Firtana Sodə Taidazəna Təran.

Kam Laa Lamar Də Shimzə Ye Suruna Dəye Fato Dandal Kura Ye Sawandəna Ladən Suro Bətərəm Adəyen Duli Sənan Araskə Anoskunzaa Firtana Suro Bətərəm Dowo Bəladiya Karaye Yedəro Am Muskon Balimia Sodəye Sadəna Adən.

Kam Bəla Dəye Gadeye Nashanzən Hawar Dəa Tawadsəyin Dən, Awanzəa Kakanzə Konga Yea Suro Bətərəm Adəyen Lorutana, Kuru Am Dowo Bətərəm Adəye Zamzəna Ngəwunza So So Kamu So, Duli So Kuru Am Kuraa Soa.

Fatoa Allah Baraa Səkkə Warzana Kuru Dabbaa Soye Taidaza Nzərtaliwua Sodəye Ndalzana. Cima Darea Kəre Zamfara Ye Muhammad Shehu Dəye Guljin Dən, Sandiye Təmanza Ladən, Bətərəm Adə Sərəm Kəla Bətərəm Dowo Kate Nzərtaliwua So Kuru Karinaa Sodəa Yen Bəladiya Karaye Dən Wazəna Də Səna.

Kusku Kərma Yedəroa Yala-Fətea Lardə Najeriya Yedə Mashiwal Nzərifo Baye Sandiya Kaziyizəna Nzərtaliwu Sodəye Bətərəm Sodəa Kəla-Kəlan Bəladiyaa Sodəro Sadə Hatta Kam So Ndalza Kungəna So Samoyin Dəye Səkkə.

Kusku Kərma Yedəroa Yala-Fətea Lardə Najeriya Yedə Mashiwal Nzərifo Baye Sandiya Kaziyizəna Nzərtaliwu Sodəye Bətərəm Sodəa Kəla-Kəlan Bəladiyaa Sodəro Sadə Hatta Kam So Ndalza Kungəna So Samoyin Dəye Səkkə.

Related stories

Leave a Reply