Bǝtǝrǝm Laa Nzǝrtaliwu Book Harambe Askǝrra Lardǝ Najeriya Yedǝye Kalzana.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Bǝtǝrǝm Laa Nzǝrtaliwu Book Harambe Bǝladiya Kopa Huwumana Madagali Kǝre Adamawa Nasha Yala-Gǝdi Lardǝ Najeriya Yedǝro Sadǝna Madǝa Askǝrra Lardǝ Najeriya Yedǝye Kalzana.
Kamlaa Bǝladiya Dǝn Dǝana Dǝye Bayanjin Dǝn, Nzǝrtaliwu Sodǝye Bǝladiya Dǝn, Gasawuna Bunduwu Taidazana Fizan Hatta Jami Soro Hangal Sasangǝna Sǝ Bayanzǝna Yaye, Cima Huwuma Darea Kǝre Dǝye Othman Abubakar Dǝye Sutuluwuna Ladǝn, Nzǝrtaliwu Sodǝye Bǝladiya Laa Nasha Bǝlalangi Kate Kǝre Borno-A Yobe-A Yedǝro Yim Litǝrinna Ro Bǝtǝrǝm Dǝa Sadoa Askǝrra Soye Kaljaa Sǝ Bayanzǝna.

Related stories

Leave a Reply