Askərra Ye Bəladiya Jakana Yedəa Tarzana

Askərra Lardə Najeriya Yedəyen Jami Bəladiya Jakana Huwumana Konduga Kəre Borno Yala-Gədi Lardə Najeriya Yeda Sapsa Suro Kampu Am Dowo Majarawa Ye Zamzə Naptəramza Kolzana So Bakasi Bərni Yerwa Yedəro Saudəna Kəla Gapcuno Nzərtaliwu Boko Harambe Sodəa Gərza Satuluyin Yedən.
Bəladiya Jakana Ye Dowo Letə Alama Kilomita 40 Ye Kate Sha Bərni Yerwa Yeadə Diwal Ndi-Kate Yerwa-A Damaturu-A Yedən Kara. Badiyaram Saa Adəyeman, Nzərtaliwu Sodəye Bəladiya Dəro Bətərəm Saadə Hatta Darelinza Dəa Wurzana.
Jami Bəla Dəyea Nashadən Gotə Də Yim Litərinna Kajiriro Badiyatə Sa Hawar Matuwu Soro Bayanzana. Wakil Fato Dandal Kura Ye Yim Talawuaro Nadəro Lezəna Ladən Mato Kura-Kura 30 Yeyi Jami Jakanaye Duwu Kəmbələm Gozəna Cijin.
Kam Bəladiya Dəye Alhaji Adamu Hassan Dəye Bayanjinj Dən, Yim Litərinna Suwaro La’anna Kuru Bəlama-A Dəye Sandiya Sapsa Luwuran Kamboro Satca-A Kəla Sandidə Nzərtaliwu Sodəa Futuyiman Letanyi Awo Sandiya Kəlzəna Baro.
Askəraa, Darea Sidawu Nzərifoye Kare Bəlla ‘Civil Defense’ Yeso Dowo Am Adəa Sorduyin Sodəye Mana Adəma Dəa Kambiyizana.
Cima Huwuma Bana Duwasasheye Kənjoma Lardə Ye NEMA Ye Nasha Yala-Gədi Lardəye Abdulkarim Ibrahim Dəye Tawadə Jami Bəladiya Jakana Yedəa Terəm Bərni Yerwa Yedəro Kudoye Cina.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *