Askərra Lardə Najeriya Yedəye Taadir Kam 95 Ye Musko Nzərtaliwua Yen

Badar Askərra Ye 112 Yea Kuru 22 Yedəa Ngawana Kənta Cidawu Nzərifoye Kəla Nzəkkoye CJTF Yea Kuru Karinaa Soa Dəye Yim Səbdəa Ro Bəladiyaa Kobe Yea Kuru Boboshe Yea Yala-Gədi Lardə Najeriya Yedən Cidanza Soa Sadəna.
Sa Cidanza Soa Sadin Dən, Askərra Dəyekampu Laa Bəlin Sar Bəladiya Dubula Yedən Foduza Tarzana Hatta Nzərtaliwu Fal Sawandə Satana.
Karea Nasha Dən Sawandəna Sodəye Laanza Də Sandima Alam Nzərtaliwua Ye Indi, Luwuran Kambo Indi, Keke Indi Kuru Injin Kannu Sangoye Falla. Adaima Nasha Dən Kamuwa 13 Kuru Duli Sənana 26 Sawandəna.
Duli Sawandənaye Surodən, Sandi 24 Dəro Kalimi Kasuwa Shiya Muskoa Duli Sənanaye Sanye Dəa Sadəna Futu Kazadala Askərra Ye Amaria Cina Naa Letinba Sodəro Kalimi Dəa Sadə Səna Yedən.
Hawar Laa Adəa Samngon, Komanda Badar 202 Yedəa Cidawu Nzərifoye Kəla Nzəkkoye CJTF Yedəa Kuru Karinaa Soa Kəlta Bəladiyaa Tafana 1 Yea Kuru Tafana 2 Yeadən Kulashi Sadəna.
Kulashiye Fəlezəna, Zaman Nəngəli Yedə Karənzəna Barewu So Kulo Bareye Dawari Sadin Ladən Sandi Nzərtaliuwa Sodəye Kamuwa So Duli Sodəa Cidawu Kulo Yedəro Faidatan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *