Askǝrra Samiye Kǝnasarta Nzǝrtaliwua So Kuru Karenza Kǝriwu Yesodǝa Samma Wurzana Nasha Tumbun Kaiyowa Yala Kǝre Borno Yala-Gǝdi Lardǝ Najeriya Yedǝn

Nig-Airforce-thumb
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Bǝtǝrǝm Laa Saminben Gapcuno Nzǝrtaliwua “Islamic State of West Africa Province” Ye Nasha Fori Sadǝ Yedǝro Askǝrra Samiye Dalamu ‘Operation Lafiya Dole’ Yedǝye Yim Kawu 5 Kǝntawu June Saa 2019 Yedǝaro Sadǝna Dǝn Kǝnasarta Nzǝrtaliwua So Kuru Karenza Kǝriwu Yesodǝa Samma Wurzana Nasha Tumbun Kaiyowa Yala Kǝre Borno Yala-Gǝdi Lardǝ Najeriya Yedǝn.
Bǝtǝrǝm Adǝa Askǝrra Samiye Dǝye Ngawo Shitta Fanzana Kǝla Sandi Nzǝrtaliwua Dǝ Nasha Dǝn Suro Dǝli Sǝlǝm-Fǝt Yedǝn Karǝnza Kǝriwu Yesoa Gǝratana Fanzana Ladǝn Sandiro Bǝtǝrǝm Adǝa Saado.
Adaima Sa Maara Kǝriwuye Alpha Jet Ye Indi Dǝye Nasha Dǝro Bǝtǝrǝm Dǝa Saadǝna Ladǝn Nzǝrtaliwua ISWAP Ye Kada Lorutana.
Huwuma NAF Ye Nasha Dǝn Cidazan Sodǝ Dazan Baro Nzǝrtaliwua Sodǝa Nasha Yala-Gǝdi Lardǝ Yedǝn Gǝrza Baro Sadin.

Related stories

Leave a Reply