Armalan kǝmǝndǝ yedǝn kawudo taidazǝna jami soa layajin

Kəntawu Armalan Yedə Shima Kəntawu Dowo Surodən Məsələmma Soye Asham Dəa Fajar Yin Səta Kəngal Yikuroro Satin Kəma-A Karəntə Nankaro.
Kəre Borno Yala-Gədi Lardə Najeriya Yedən, Armalan Kəməndeye Də Ngawoye Sodəa Taidazə Gade Futu Dowo Kaudoye Kəre Dəa Zamzəna Dəye Səkkə Məsələmma Sodə Taidazana Basari Sorinna Kasharu.
Hawar Dowo Fato Dandal Kura Ye Ləpsəna Ladən, Kəre Adamawa-A, Yobe-A, Sokoto-A Abuja-A Kuru Kərea Laa Soa Də Sandiyaye Ngaidəma Futu Kəndaram Yanawuye Zuwa Digəri 46 Ngaltəram Selshiyaus Yero Zuwana Dəye Səkkə.

Adaima Lardəa Alama Ghana So, Chad So, Kemerun So Kuru Niger Sodə Sandiyaye Kəndaram Yanawu Yedə Bənea Kausua Soro Taidazə Zuwana.

Pharm. Muhammad Alkali Ngəli 25 Dəye Bayanjin Dən, Ngaltema Shiye Armalan Kuye Allo Zauwo Zəmzənyi, Adaima Khadija Abubakar Shiyaye Bayanjin Dən Kawo Kəntawu Armalan Yedə Gawuna So Suro Basariyen Kara Səna.
Shiye Nashanzən Kam Isa Hassan Ngəli 59 Dəye Armalan Kuyedə Tambəna Man Jilinzə Surunyi Yaye, Adəye Adinzəa Lejinba Səna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *