Am Dowo Naskangata So Lardə Najeriya Yedəye Buruwunza Hapsana

Karapka Am Dowo Naskangata So Lardə Najeriya Yedəye Buruwunza Hapsana Kəla Futu Diwal Kura Kadunan Gozə Abujaro Lezəna Yedən Nzərtaliwu Soye Bətərəm Soa Sadin Dəyen.
Kazadala Karapka Dəye Mr. Augustine Onwuamaebgu Də Shima Bayan Adəa Sədə Loktu Koro Hawarru NAN Yedəa Yim Səbdəaro Bərni Kura Lardəye Abuja Dən Zaabcin Ladən.
Onwuamaegbu Dəye Taidazə Karu Kuttanzəa Bayanzəna Kəla Kanjimali Ba Nzərtaliwua Dəye Gana Maro Am Dowo Naskangata Sodəro Fəlezanyi Loktu Sandiye Cidanza Laaro Bəladiya Katari Kəre Kaduna Yedəro Lezana Ladən, Sandiya Nzərtaliwua Dəye Casanə Kuru Karenza Sodəa Samowuna Kuru Sandi Nzərtaliwua Adə Nanzan Bunduwu Os Allah Baraa Səkkə Mbeji Sə Bayanzəna.
Shiye Allo Suttuwu Huwumaa Soa Bowozəna Kəla Ciza Kəla Lamar Dəyen Kulashi Sadə Mashiwal Adəa Tamotərammo Saudəro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *