Alam Kemiye Sodəye Buruwu Hapsana Kəla Gəmnati Nijerre Dəa Watə Yedən

Banawu Howomwu Lardə Nijerre Sandi 35 Yim Litərinnaro Ci-Kəmoye Sadutuna Kəla Gəmnati Prime Minister Brigi Rafini Də Kazadala Wo Dəa Watə Yedən
Sandiye Gəmnati Dəa Zorzana Kəla Kərmai Dəa Kalkallo Sunotinba Kuru Adəye Letəram Lamarra Lardə Yedəa Zawal Gurozəna.
Suro Watiya Dowo Prime Miniter Dəro Rowozana Kuru Majilas Wakilla Lardəye Dəro Yim Talawua Ro Kərazana Ladən, Banawu Howomwu Nasha Lumana Yea, Hankouri Yea Kuru Kishin Kasa Yea Dəye Dawartana Diwal Dowo Sandiro Duksur Lardəye Cina Ladən Kərmai Dəa Samoyin.
Sandiye Kərmai Dowo Rishiwa Kənbuwa Kuru Nəm-Adal Baa Gade Gapsənanzə Soa Dəa Tamotərammo Saudin Sana.
Futu Duksur Lardəye Suwudəna Dəa Kuru Howomma Majilas Wakilla Lardə Yedəye Saudənaa Dən, Lamar Adə Suro Awa 48 Yedən Shiro Katab Gotiyin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *