Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Gəmna Babagana Zulum Kəre Borno Yedəye Karəngə Adəmaro Su Komishinaa So Kuru Shawarimanzə Taanas Yeso dəro Kashi Kənjo Nankaro Bayanjin.
Bayan Suluwuna Adən, Jami Kəre Borno Yedəa Am Laa Lamar Dən Notunzaa Sodəye Bayan Laa Fauduye Karəngəro Warak Nəm-Kambe Sodən Suluwuna Ma Majilas Kəreyen Sa Hatta Su Am Laa Soye Bayanzana Dəa Kattuwuzana.
Bayan Dowo Shawarima Gəmnaye Taanasye Nasha Mu’amala Jamiye Isa Gusau Dəye Sutuluwuna Ladən, Gəmna Dəye Loktu Sandəna Ladən Jami Kəreye Sodəro Awoa Sadin Sodəye Kawuli Soa Sadin Səna.

Related stories

Leave a Reply