Karafka Hawarru Lardəye Kəre Borno Ye Diye Taidazə Karuwu Kutta Nzəa Fəleəna

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Karafka Hawarru Lardəye Kəre Borno Ye Diye Taidazə Karuwu Kutta Nzəa Fəleəna Kəla Nzərtaliwu So Diye Am Ayau Nza Baa So Dəro Bətrəmma Təmzaayin Diyen, Taanas Maro Jami Nasha Huumana Nganzai Yeya, Kaga Yea Bama Kuru Kukawa Yea So.
Adaima Karafka Diye Jami So Dəa Bowozə Kəla Sandiye Sambisoro Cidau Nzəriwo Ye Dəro Bayanna Sadə Woktu Awo Nabtə Nəlewai Dəro Takkal Suwutin Ma Soriya Sana.
Adaima Karafka Diye Askərra So Dəa Zazakəsəna Sau Sandiye Duno Nzərtaliu Boko Harammu Yedəa Fuluzana Diye Səkə, Kuru Walta Askərra Dəa Bowozəna S Kəla Sandiye Walta Ciza Daza Hijirau Sodəa Kalzaa Kuru Nasha Bəladiya Dowo Musko Nzərtaliwu Yen Samuna Diyero Cissaa Səna.
Daredajirammo Karafka Diye Waltə Sandi Nzərtaliwu Boko Harammu Ye Dəro Chai Baro Bowozəna Kəla Sandiye Isa Balimi Nzəa Gənaza, Gomnatiya Kəla Kəlza Nabtə Nəlewai Tuwondə Nankaro.

Related stories

Leave a Reply