 Samno Hangal Sangiye Kuro Tədin Madə Lamar Nəlewa Lardə Yedəro Takkal Səkkin

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Karapka Yalaa Lardə Yedəye Lamar Hangal Sangi Kuro Tədinro Dawartəna Adən Kəlanzəa Cintəzəna.
Karapka Dəye Guljin Dən, Am Dowo Lamar Adəa Dawarzana Sodə Galjima Lardəa Diya Yeso dəro Takkal Yikoma So Kuru Fuwutə Yalaa Lardə Yedən Tamtamza Baso Sə Bayanzəna.
Karapka Dəye Allo Suttuwu Jami Yalaa Lardə Yedəa Bowozəna Kəla Sandiye Mana Adəma Dəa Sapsa Yirza.
Samno Hawar Matuwu Soye Dowo Fato ‘Arewa House’ Kəre Kaduna Yedən Sadəna Ladən, Cima Karapka Dəye Abdulazeez Sulaiman Dəye Guljin Dən Jami Yalaa Lardə Yedə Hangal Sangi Dəa Sadinba Ye Adaima Ngawana Kəntanzaa Sadinaye Lamar Dowo Lardə Dəa Yakcin Ladən Sadinba Səna.
Abdulazeez Dəye Allo Suttuwu Jami Yalaa Lardə Yedəa Bowoz3na Kəla Sandiye Mana Nji Janan Kurnəm Yeyi Yalaa Dəa Ngaworo Kalakcin Adəa Sapsa Yirza Yedən.

Related stories

Leave a Reply