 Am Futu Baaro Balimi Sodəa Saladin Sodəa Darea Lardə Najeriyaye Satana

Kazadala Dareaye Bada Dalamu Nzunduye IGP-IRT Yeso Dəye Am Dowo Futu Baaro Balimi Sodəa Lardəro Sakin Dəa Balimia Allah Baraa Səkkə Lardə Libya Yea Kuru Burkina Faso Yeadən Lardə Najeriya Yedəro Lardə Benin Yea Kuru Niger Mbeadən Sakin Dowo Sawandə Satana.
IRT Dəye Arsasə Bunduwu AK47 Ye Taadir 6,000 Yeyia Kuru Shi Bunduwu AK47 Də Kəlanzə Allah Baraa Səkkəa Sawandəna Sa Am Adəa Satana Ladən.
Sandi Am Satana Sodəye Bayanzan Dən, Balimia Adəa Am Dowo Kam Ndaltəma So, Baruwua So Kuru Adaima Gəradea Gade Lardə Najeriya Ye Sodəro Sakəladiyin Sana.
Adaima Bada Igp-Irt Yedəa Kuru IGP-STS Yedəaye Am Dowo Kam Ndaltuwu 38 Dəa Kuru Baruwua Gadea Sawandə Satana.
Yim Kawu 3 Kəntawu June Saa 2019 Yedəaro Sandi Am Satana So Adəa Hawar Matuwu Soro Mu’amalama Jamiye Huwuma Darea Yedəye Bərni Kura Lardəye Abuja Ladən Fəlezəna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *