Huwuma Hajjiwu Lardə Yedəye Fasal Gənano Kungəna Hajji Saa 2020 Yedəa Kərtəro Səkkəna

nigeria
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Huwuma Hajjiwu Lardə Najeriya Ye NAHCON Dəye Fasal Gənano Kungəna Hajji Saa 2020 Yedəa Kərtro Sakəna Sə Bayanzəna.
Cima Huwuma NAHCON Ye Mrs. Fatima Usara Də Shima Bayan Adəa Hawarru Soro Bərni Kura Lardə Ye Abuja Ladən Co.
Usara Dəye Guljin Dən, Fasal Adəa Kərtəro Yikonza Də Affima Gadero Gənyi Illa Hajjiwu Duno Ganaa Sodəye Sawandə Kungəna Hajji Yedəa Gana-Ganan Gənaza Kawo Loktu Hajji Yedə Sədin Dəro Sə Bayanzəna.
Shiye Guljin Dən, Kungəna Dowo Gənatiya Sandəna Ye Gananzə Də Karəngə Adəmaro Bayanza Hajjiwu Sodəye Noza Baitəmbal Sandəna Dəro Yadən Yikkoro Səna.
Fato Dandalkura Radio Ye Bayan Səwandəna Ladən, Huwuma NAHCON Yedəye Lamar Hajji-A Umra-A Saa 2019 Ye Kozəna Dəa Kulashi Badizəna Dawarinzə Hajji Saa 2020 Yedə Nankaro.

Related stories

Leave a Reply