 Huwuma Bana Duwasasheye Kənjoma Lardəye NEMA Dəye Lamar Cidawunzə Yedəa Kambazəyin

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Huwuma Bana Duwasasheye Kənjoma Lardəye NEMA Dəye Katabba Gozəna Lamar Bana Duwasasheye Dəa Kambatə Nankaro Lamar Cidawunzə Yedəa Hapsəyin Sə Bayanzəna.
Fasal Cidawu Dəa Allamtəye Saa 2019 Ye Bəla Keffi Kəre Nasarawa Yeddən Sadəna Ladən, Darekta Huwuma Dəye Dalamunzə Yala Dauye Bitrus Samuel Dəye Jami Bərni Kura Lardəye Sodəro Tawadəa Cina Kəla Huwuma Də Cip Dawartəna Lamar Bana Sodəa Kənjo Yedən Sə Bayanzəna.
Shiye Guljin Dən Huwuma NEMA Yedə Duno Cidawunzə Yedən Sərana Kuru Sandiya Nasha Mashiwal Sodəa Kaltə Yedəyen Taidaza Allamzana Sə Bayanzəna.
Shiye Nashanzən Bayanjin Ladən, Shawari Kənjoma Adekunle Oni Dəye Gəmnati Kura Lardəye Dəa Bowozəna Nasha Kəji Fantə Cidawu Yedəa Adaima Am Dowo Cida Kolzana Yedəa So Səra Lamar Rishiwa Kənbu Yedəa Kaltə Nankaro Sə Bayanzəna.

Related stories

Leave a Reply